Genel Bilgi: Dört yıllık lisans derecesi. Eğitim dili Türkçe’dir.

Hedefler ve Hedefler: Hukuk lisans programı, avukatlık ve avukatlık becerileri ve teknikleri pratiğe dökerek öğrencileri rekabetçi iş piyasasına hazırlar. Program, öğrencilere anayasalar, iş ve mülk sözleşmeleri, ceza ve haksız fiiller hakkında uluslararası hukuk bilgisi kazandırmaya odaklanmaktadır. Öğrenciler, kamu ve özel yasaları vurgulamanın temel hukuki kavramlarını kazanırlar.

İş Olanağı: İstihdam fırsatları, mahkeme sistemindeki pozisyonları, adli yardım sistemi, hükümet ve kurumsal sektörleri içerir.

LAW PROGRAM (in Turkish)

1. Yarıyıl 2. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı L T C Ders Kodu Ders Adı L T C
ENG1003 İletişim Becerileri ve Akademik Raporlama I 2 2 3 ENG1003 İletişim Becerileri ve Akademik Raporlama II 2 2 3
LAW1011 Anayasa Hukukunun Genel İlkeleri 2 2 3 LAW11012 Türk Anayasa Hukuku 2 2 3
LAW1131 Medeni Hukuk I 2 2 3 LAW1132 Medeni Hukuk II 2 2 3
LAW1151 Roma Hukuku 1 2 2 LAW1152 Türk Hukuk Tarihi 1 2 2
LAW1341 Hukuka Giriş 2 0 2 LAW1222 Kamu Maliyesi 0 2 1
TOPLAM   9 8 13 TOPLAM   17 10 12
                   
3. Yarıyıl 4. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı L T C Ders Kodu Ders Adı L T C
LAW2031 Ceza Hukuku Genel Hükümler I 2 2 3 LAW2032 Ceza Hukuku Genel Hükümler II 2 2 3
LAW2061 Devletler Umumi Hukuku I 1 2 2 LAW2062 Devletler Umumi Hukuku II 1 2 2
LAW2081 Devlet Kuramı 2 1 LAW2102 İdare Hukuku II 1 2 2
LAW2101 İdare Hukuku I 1 2 2 LAW2132 Borçlar Hukuku Genel Hükümler II 2 2 3
LAW2131 Borçlar Hukuku Genel Hükümler I 2 2 3 LAW2202 Hukuk Felsefesi ve Sosyoloji 2 1
LAWxxxx Seçmeli Ders 1 LAWxxxx Seçmeli Ders 1
LAWxxxx Seçmeli Ders 2 LAWxxxx Seçmeli Ders 2
LAWxxxx Seçmeli Ders 3 LAWxxxx Seçmeli Ders 3
TOPLAM   6 10 17 TOPLAM   6 10 17
                   
5. Yarıyıl 6. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı L T C Ders Kodu Ders Adı L T C
LAW3031 Ceza Hukuku Özel Hükümler I 0 2 1 LAW3032 Ceza Hukuku Özel Hükümler II 0 2 1
LAW3111 İş Hukuku I 1 2 2 LAW3082 İnsan Hakları 1 2 2
LAW3131 Borçlar Hukuku Özel Hükümler I 0 2 1 LAW3112 İş Hukuku II 1 2 2
LAW3141 Medeni Usul Hukuku I 1 2 2 LAW3132 Borçlar Hukuku Özel Hükümler II 0 2 1
LAW3163 Ticaret Hukuku I 1 2 2 LAW3142 Medeni Usul Hukuku II 1 2 2
LAW3531 Eşya Hukuku I 1 2 2 LAW3164 Ticaret Hukuku II 1 2 2
LAWxxxx Seçmeli Ders 0 0 1 LAW3532 Eşya Hukuku II 1 2 2
LAWxxxx Seçmeli Ders 0 0 3 LAWxxxx Seçmeli Ders 1
LAWxxxx Seçmeli Ders 3
  TOPLAM 4 12 14   TOPLAM 5 14 16
                   
7. Yarıyıl 8. Yarıyıl
Ders Kodu Ders Adı L T C Ders Kodu Ders Adı L T C
LAW4031 Ceza Muhakemesi Hukuku I 1 2 2 LAW4032 Ceza Muhakemesi Hukuku II 1 2 2
LAW4051 Deniz Hukuku 1 2 2 LAW4052 Sigorta Hukuku 1 2 2
LAW4071 Milletlerarası Özel Hukuku I 1 2 2 LAW4072 Milletlerarası Özel Hukuku II 1 2 2
LAW4111 Sosyal Güvenlik Hukuku 1 2 2 LAW4106 İdari Yargılama Hukuku 0 2 1
LAW4141 İcra İflas Hukuku I 1 2 2 LAW4132 Mİras Hukuku 1 2 2
LAW4221 Vergi Hukuku 1 2 2 LAW4142 İcra İflas Hukuku II 1 2 2
LAW4661 Avrupa Birliği Hukuku 1 2 2 LAWxxxx Seçmeli Ders 1
LAWxxxx Seçmeli Ders 1 LAWxxxx Seçmeli Ders 3
LAWxxxx Seçmeli Ders 3
TOPLAM 7 14 18   TOPLAM 5 12 15

L – stands for Lecture Hour (hours/week)
T – stands for Lab/Tutorial (hours/week)
C – stands for Credit

LAW PROGRAM (in Turkish)

ENG1003 İletişim Becerileri ve Akademik Raporlama I
Akademik dil öğrenme yöntemlerini örneklerle tanıtmak; Akademik İngilizce kullanımının temellerini aktarmak; Akademik dil kullanımını örneklerle açıklamak; Sonuçları ve yorumları akademik bir üslupta ve biçimde raporlamak.

LAW1011 Anayasa Hukukunun Genel İlkeleri
Öğrencilere yöneten – yönetilen ayrımından yola çıkarak iktidar, siyasi iktidar, meşruiyet, devlet ve Anayasa kavramlarını öğretmek, Anayasa Hukuku’nun diğer hukuk dallarına temel teşkil ettiğinin farkına varmalarını sağlamaktır. Kuvvetler ayrılığı, insan haklarına uygunluk gibi evrensel olarak kabul edilmiş kuralların önemi kavratılır.

LAW1131 Medeni Hukuk I
Öğrencilere Medeni Hukukun temel kavramlarının aktarılması ve Yargıtay’ın ilgili kararları göz önüne alınarak kişiler hukukunun temel kavramlarının aktarılmasıdır. Dersin sonunda başarılı bir öğrenci Medeni hukukun temel kavramlarına vakıf olur ve bunlara ilişkin uygulama sorunlarını değerlendirir.

LAW1151 Roma Hukuku
Bu dersin üç temel amacı vardır. İlk olarak Roma hukukunun tarihi gelişimi üzerinde genel bir incelemede bulunulacaktır. Dersin ikinci amacı Roma Borçlar hukuku uygulamalarını incelemek ve bu konuda pratik çalışmalar yapmaktır. Üçüncü olarak öğrencinin çağdaş Türk hukukunun Roma hukuku temellerini değerlendirmesi için karşılaştırmalı bir çalışma yapılacaktır.

LAW1341 Hukuka Giriş
Bu dersin birincil hedefi, hukukun anlamı ve varlık nedenine ilişkin temel konuları tanıtmaktır. Bu çerçevede, bu ders kapsamında üzerinde özellikle durulan bazı önemli kavramlar şöyle sıralanabilir: sosyal yaşamı düzenleyen kurallar, hukuk, adalet ve yaptırım kavramları, hukukun kaynakları ve normlar hiyerarşisi, Kıta Avrupası ve CommonLaw hukuk sistemlerinin karşılaştırılması ile özel hukukun ve kamu hukukunun dalları.

ENG1004 İletişim Becerileri ve Akademik Raporlama II
İletişim Becerileri ve Akademik Raporlama II dersinin devamı niteliğindedir. Akademik dil öğrenme yöntemlerini örneklerle tanıtmak, akademik İngilizce kullanımının temellerini aktarmak, akademik dil kullanımını örneklerle açıklamak, sonuçları ve yorumları akademik bir üslupta ve biçimde raporlamak. Avrupa Ortak Başvuru Metni B2 İngilizce seviyesi tanımında yer alan akademik amaçlı dil becerileri kazandırmak.

LAW1012 Türk Anayasa Hukuku
19.yüzyıldan günümüze Osmanlı-Türk Anayasacılık gelişmelerinin incelenmesi ve geçmiş ve mevcut anayasaların sistematik şekilde irdelenmesi amaçlanmaktadır.Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler,
I. Osmanlı – Türk anayasacılık hareketlerini tanımlar.
II. Cumhuriyet dönemi anayasalarının hazırlanışı ve içeriğini analiz eder.
III. Türk hukukunda temel hak ve hürriyetlerin gelişimi bilir ve güncel sorunlar açısından sonuç çıkarabilir.
IV. Tarihsel süreç içerisinde, siyasi iktidar yapılanmalarının özelliklerini ayırt eder; Türk hukukunda yasama-yürütme ilişkilerinin genel esaslarını tanımlar.
VI. Türk anayasaları içerisinde anayasa yargısının gelişimini bilir ve görev ve yetkilerini tanımlar.

LAW1132 Medeni Hukuk II
Aile hukuku ile ilgili olarak teorik anlatımla detaylı bilgilendirme sağlanarak, edinilen bilgilerin uygulanmasının pratik çalışma yöntemiyle gösterilmesidir.
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler,
I. Aile hukukunun temel kavramlarını tanır.
II. Evlilik birliğinin kurulması ve sona ermesi hakkında sorunları tespit eder.
III. Evliliğe ilişkin hakları ve sorumlulukları belirler.
IV. Mal rejimlerini tanır.
V. Soybağı ve evlat edinme kurumları hakkında hukuksal sorunları çözümleyebilecek bilgi sahibi olur.
VI. Velayet ve vesayet kurumlarını tanır.

LAW1152 Türk Hukuk Tarihi
Bu ders, hukuku ve tarihi bütünleştiren disiplinler arası bir derstir. Dersin temel amaçları Türk hukukunun gelişimini tarihi boyunca incelemek, Osmanlı hukukunun yapısını tartışmak ve böylece Türk hukuk devriminin anlamını değerlendirmektir.
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler,
I. Osmanlı Hukuku ve İslamiyet öncesi Türk hukuku arasındaki ilişkiyi tanımlar.
II. İslam hukukunun oluşumunu analiz eder.
III. 19. yüzyıldaki hukuk yenilikleri ile 20. yüzyıldaki hukuk devrimi arasındaki farkları belirler.
IV. Osmanlı hukukunun örfî ve şerî karakterini tanımlar.
V. Türkiye’deki azınlıkların durumunu tarihsel olarak analiz eder.
VI. Hukukta teori ve uygulama arasındaki farkları tarihsel gelişim boyunca belirler.

LAW1222 Kamu Maliyesi
Dersin amacı, kamu maliyesinin temel ilkeleri, vergi teorisi ve anayasa ışığında, devletin gelirlerini, devletin borçlarını, devletin giderlerini, devletin bütçesini, Sayıştay’ı ilgilendiren hukuksal kuralları ortaya koymak ve değerlendirmektir.

LAW2031 Ceza Hukuku Genel Hükümler I
Öğrencilerin ceza hukuku kavramı, ceza hukukunun tarihi gelişimi, ceza hukukunun kaynakları ve kanunilik ilkesi, suçluların geri verilmesi, ceza kanunlarının uygulama alanı ve suç genel teorisi ile ilgili derinlemesine bilgi sahibi olması amaçlanmaktadır.
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler,
I.  Ceza hukuku kavramı ve tarihçesi hakkında bilgi sahibi olur.
II. Ceza hukukunun kaynakları ve kanunilik ilkesi hakkında bilgi sahibi olur.
III. Suç genel teorisi ile ilgili derinlemesine bilgi sahibi olur.

LAW2061 Devletler Umumi Hukuku I
Dersin amacı Devletler Umumi Hukuku’nun genel kavramları hakkında temel bilgileri vermektir.Bunlardan başlıcaları Uluslararası Hukuk’un kaynakları ve Uluslararası Hukuk’un kişileridir. Buna ek olarak, Birleşmiş Milletler Sistemi’ne odaklanmak suretiyle, uluslararası sistemin hukuki ve işlevsel çerçevesi tanıtılmaktadır.

LAW2081 Devlet Kuramı
Devlet Kuramı dersi, devlet nedir, ilk olarak ne zaman ortaya çıkmıştır, devletin ortaya çıkışında etkili olan dinamikler nelerdir, zaman içinde nasıl değişimlere uğramıştır, devletin unsurları nelerdir gibi sorulara yanıt arar ve bu sorulardan çeşitlenen pek çok inceleme ve değerlendirmeye kaynak oluşturur. Demokrasi, hukuk devleti, küreselleşme, post-modernizm,ideolojiler, toplumların kendi kaderlerini kendilerinin tayin hakkı gibi çeşitli kavramlar da bu çerçevede değerlendirilen bazı konuları oluşturur.

LAW2101 İdare Hukuku I
Bu derste, idare hukukunun anayasal temelleri, Türk idari teşkilatının yapısı, idari personelinin ve kamu mallarının tabi olduğu hukuki rejim incelenmektedir.
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler,
I. Hukuk devleti ilkesiyle idare hukuku arasındaki ilişkinin önemini kavrar.
II. İdari teşkilatın örgütlenme esaslarını analiz eder.
III. Farklı idari birimler arasında kurulacak denetim ilişkisinin niteliklerini tespit eder.
IV. Kamu personelinin ve kamu mallarının tabi olduğu hukuki rejimi ve kuralları belirler.
V. Bu konularda çıkacak olası uyuşmazlıklarda hukuki sorunları tespit eder ve sorunları farklı bakışaçılarıyla çözümler.

LAW2131 Borçlar Hukuku Genel Hükümler I
Teorik dersler ve pratik çalışmalar sonucunda Borçlar Hukuku’na ilişkin temel bilgileri öğrenen öğrencilerin edindikleri bu bilgileri kullanarak Borçlar hukukuna ilişkin karşılaşacakları sorunları çözme bilgi ve becerisine kavuşmalarını sağlamak amaçlanmaktadır.

LAW2032 Ceza Hukuku Genel Hükümler II
Öğrencilerin ceza hukukunda kusurluluk unsuru, suçun hukuki konusu ve mağdur, yaptırım hukuku ve cezaların belirlenmesi ve bireyselleşmesi ile ilgili derinlemesine bilgi sahibi olmasını sağlamak.

LAW2062 Devletler Umumi Hukuku II
Dersin amacı güncel uluslararası ilişkileri düzenleyen ilkeler hakkında derinlemesine bilgi sunmaktır. Bu çerçevede, ders kuvvet kulanma yasağı, uluslararası uyuşmazlıkları barışçıl yöntemlerle çözme yükümlülüğü, diplomatik ve devlet dokunulmazlığı ve uluslararası sorumluluk konuları dâhil olmak üzere uluslararası hukukun temel ilkeleri hakkındaki kuralları ortaya koyacaktır.

LAW2102 İdare Hukuku II
Bu derste kamu hizmetleri, kolluk faaliyetleri, idari işlemler ve idarenin sorumluluğu incelenmektedir.

LAW2132 Borçlar Hukuku Genel Hükümler II
Teorik dersler ve pratik çalışmalar sonucunda Borçlar Hukuku’na ilişkin temel bilgileri öğrenen öğrencilerin edindikleri bu bilgileri kullanarak Borçlar hukukuna ilişkin karşılaşacakları sorunları çözme bilgi ve becerisine kavuşmalarını sağlamak amaçlanmaktadır.

LAW2202 Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi
Dersin temel amacı öğrencilerin sadece birer hukukçu olarak değil, gelecek yaratan bireyler olarak gelişmesine katkıda bulunmaktır.

LAW3031Ceza Hukuku Özel Hükümler I
Dersin amacı, suç tipleri arasındaki farkları öğretmektir.
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler,
I. Suç tiplerinin özelliklerini bilir.
II. Ceza hukukuna ilişkin uyuşmazlıklarda gerekli kuralları uygular.
III. Benzer suç tiplerini birbirinden ayırır.
IV. Suçların cezaları hakkında bilgi sahibidir.

LAW3111 İş Hukuku I
Bireysel İş Hukuku dersinin temel amacı işçi, işveren, alt işveren gibi iş hukukunun temel kavramlarını tanımlayarak iş sözleşmesi türlerini, iş sözleşmesinin kurulmasını, işçi ve işverenin iş sözleşmesinden doğan hak ve borçlarını, iş sözleşmesinin sona ermesini ve sona ermenin hukuki sonuçlarını tartışmaktır.

LAW3131 Borçlar Hukuku Özel Hükümler I
Öğrencilere Borçlar Kanunu’nun Özel hükümler kısmında yer alan düzenlemelere ilişkin doktrin ve yargı içtihatları ışığında bilgiler vermek ve bu hükümlerin uygulama alanını göstermektir.

LAW3141 Medeni Usul Hukuku I
Medeni Usul Hukuku dersinin temel amacı, bireylerin subjektif haklarının korunmasının ve gerçekleşmesinin nasıl sağlanacağını ortaya koymaktır. Bu çerçevede de uyuşmazlığa ilişkin olarak gerek davaya gerekse alternatif uyuşmazlık çözüm yollarına ilişkin prosedürün nasıl düzenlendiği tespit edilir.

LAW3163 Ticaret Hukuku I
Bu dersin amacı, genel olarak Ticari İşletmeler ve Ticari işlere ilişkin ihtilaflara yönelik çözüm geliştirmek ve bir ticari işletmeyi işleten gerçek veya tüzel kişi tacirlerin Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında hak ve yükümlülüklerini tespit etmektir.

LAW3531 Eşya Hukuku I
Öğrencinin eşya hukukunun temel ilkelerine hâkim olması; zilyetlik, tapu sicili ve taşınmaz mülkiyeti konularında kapsamlı bilgi sahibi olması amaçlanır.

LAW3032 Ceza Hukuku Özel Hükümler II
Dersin amacı suç tipleri arasındaki farkları öğretmektir. Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler,
I. Suç tipleri arasındaki farkları ayırt eder.
II. Somut bir olayda hangi suç tiplerinin gerçekleştiğini tespit eder.

LAW3082 İnsan Hakları
Bu dersin temel amacı öğrencilere insan haklarını ve onun tarihsel, karşılaştırmalı ve uluslararası bir bakış açısıyla düşünmelerini sağlayarak insan haklarının kapsamını, problemlerini ve çözüm yollarını anlamalarını sağlamaktır.

LAW3112 İş Hukuku II
Toplu İş Hukuku, Bireysel İş Hukuku dersinin devamını ve İş Hukukunun modern kısmını oluşturur. Dersin temel amacı, çalışanların kolektif haklarının niteliğini ve tarihsel gelişimini incelemek, toplu iş sözleşmesi kavramı ile uyuşmazlıkların barışçı ve mücadeleci yollarla çözümlenmesi konularını 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu ile 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu başta olmak üzere Türk Hukukunda nasıl düzenlendiğini analiz etmektir.

LAW3132 Borçlar Hukuku Özel Hükümler II
Başta Borçlar Kanunu özel borç ilişkileri kısmında olmak üzere çeşitli kanunlarda düzenlenen tipik sözleşmelerin ve uygulamada karşılaşılan tipik sözleşmelerin incelenmesidir.
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler,
I.Borçlar Kanunu ve diğer mevzuatlarda düzenlenen tipik sözleşmeler ile uygulamada sıklıkla karşılaşılan atipik sözleşmeleri inceleme.
II. Tarafların temel hak ve borçlarını tespit etme.
III. Teorik ve pratik çalışmalar sonrasında çeşitli sözleşme tipleri ve onların karakteristik özelliklerini tanıma.
IV. Edindikleri bilgiler çerçevesinde sözleşmeler hukuku ile ilgili sorunları çözümleme ve analiz etme.

LAW3142 Medeni Usul Hukuku II
Medeni Usul Hukuku I (birinci dönem) dersinin devamıdır. Dersin temel amacı, bireylerin subjektif haklarının korunmasının ve gerçekleşmesinin nasıl sağlanacağını ortaya koymaktır. Bu çerçevede de uyuşmazlığa ilişkin olarak gerek davaya gerekse alternatif uyuşmazlık çözüm yollarına ilişkin prosedürün nasıl düzenlendiği tespit edilir. Dava esnasında kullanılacak delil vasıtaları ve ispat hukukuna ilişkin düzenlemeler analiz edilir.

LAW3164 Ticaret Hukuku II
Bu ders, Türk Şirketler Hukukunu ana hatlarıyla; Anonim Şirketler Hukukunu ise ayrıntılı olarak ele almayı hedeflemekte; Şirket ve pay sahipleri/ortaklar veya şirketle 3. kişiler arasındaki olası ihtilaflarda başvurulacak hüküm ve içtihatlar konusunda yürürlükteki ve tasarı Türk Ticaret Kanunlarını karşılaştırmalı olarak incelemek suretiyle yol göstermektedir.

LAW3532 Eşya Hukuku II
Öğrencilerin eşya hukukunun temel ilkelerine hâkim olması ve sınırlı ayni haklar konusunda kapsamlı bilgiye sahip olmasıdır.Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler,
I.Eşya Hukukunun temel ilkelerini tanıma
II. Eşya üzerindeki tam hâkimiyetin sınırlandığı durumları tespit etme
III. Sınırlı ayni hak kavramı içerisinde irtifak haklarının özelliklerini tespit edebilme.

LAW4031 Ceza Muhakemesi Hukuku I
Bu ders öğrencinin ceza muhakemesi hukuku hakkında derinlemesine bilgi sahibi olmasını amaçlamaktadır. Bu anlamda, ceza muhakemesi hukukunun hukuk düzenindeki yeri, ceza muhakemesi hukukunun ilkeleri, hüküm verme, muhakeme süjeleri, ceza muhakemesi işlemleri ve ceza muhakemesi makamları kavramları ele alınmaktadır.

LAW4051 Deniz Hukuku
Deniz Ticareti Hukuku dersinin temel amacı gemi ile taşıyan, taşıtan, donatan ve bunun gibi bu hukuk dalında karşımıza çıkan kişileri tanımlayarak deniz ticareti alanındaki sözleşme türlerini incelemektir. Ayrıca deniz kazaları da ayrıntılı olarak incelenmektedir.

LAW4071 Milletlerarası Özel Hukuku I
Milletlerarası Özel Hukuku I dersinin genel amaçlarından biri Türk vatandaşlığının kazanılması ve kaybı halleri ile yabancılık statüsünü incelemek ve bu hususlara ilişkin teorik bilgileri destekleyecek pratik çalışmalar yapmaktır. Dersin bir diğer genel amacı da Milletlerarası Özel Hukuk II dersine altyapı oluşturacak, kanunlar ihtilafı kuralları ve milletlerarası usul hukukuna ilişkin temel kavramların öğretilmesidir.

LAW4111 Sosyal Güvenlik Hukuku
Sosyal Güvenlik Hukuku dersinin temel amacı, sosyal devletin gereği olan sosyal güvenlik hakkının önemini ve tarihsel gelişimini incelemek ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu başta olmak üzere Türk Hukukunda sosyal güvenlik hakkının nasıl düzenlendiğini analiz etmektir.

LAW4141 İcra İflas Hukuku I
Dersin amacı, İcra Hukukunun temel kavramları ve icra prosedürü hakkında temel bilgileri vermektir. Maddi hukuktan kaynaklanan taleplerin devlet kuvveti yardımıyla fiilen gerçekleşmesine hizmet eden icra hukuku prosedürlerini analiz eder.

LAW4221 Vergi Hukuku
Evrensel ve anayasal ilkeler ışığında ve eleştirisel bir biçimde Türk Vergi Sistemini vergisel temel kavramlar, vergi borcu ilişkisinin tarafları, , vergisel haklar ve ödevler, vergi cezaları, vergisel idari çözümler, vergi yargısı ve ana çizgileri ile münferit vergiler bakımından ortaya koymaktır.

LAW4661 Avrupa Birliği Hukuku
Bu ders AB hukuku ve AB tarafından uygulanan aktivitelerdeki rolü hakkında bilgi sahibi olmaları amacıyla öğrencilere verilmektedir. AB hukukunun gelişimi, yapısı, kurumları ve kaynakları incelenecektir. Esas olarak bu dersin amacı öğrencilere AB hukuku hakkında araştırma yapabilme becerisini kazandırmak ve güncel olaylarla uluslar üstü kurulun problemlerini anlamayı sağlamaktır.

LAW4032 Ceza Muhakemesi Hukuku II
Ceza muhakemesinin yürüyüşü hakkında bilgi verilmesi amaçlanmaktadır. Bu bakımdan ilk derece muhakemesi ve kanunyolu muhakemesinin özellikleri ele alınmaktadır. Ayrıca araştırma ve koruma tedbirleri ile duruşmanın safhaları incelenmektedir. Böylelikle öğrencilerin ceza muhakemesi işlemlerini baştan sona görmesi amaçlanmaktadır.

LAW4052 Sigorta Hukuku
Sigorta Hukuku dersinin temel amacı sigorta sözleşmelerini tanımlayarak tarafların hak ve borçlarını belirlemek ve belirli sigorta sözleşmesi tiplerini incelemektedir.

LAW4072 Milletlerarası Özel Hukuku II
Milletlerarası Özel Hukuku II dersinin genel amacı yabancılık unsuru içeren uyuşmazlıklarda yetkili mahkemenin tespit edilmesi yollarının öğretilmesi ve bu hususlara ilişkin teorik bilgileri destekleyecek pratik çalışmalar yapmaktır.

LAW4106 İdari Yargılama Hukuku
Bu derste, idari yargılama hukukunun kaynakları, idari yargı organları, idari dava türleri, bunlara ilişkin genel ilkeler ve hukuk kuralları içtihatlar ışığında incelenmektedir.

LAW4132 Miras Hukuku
Teorik ve pratik çalışmalar sonucunda miras hukukuna ilişkin temel kavramları öğrenen öğrenciler, edindikleri bu bilgiler çerçevesinde miras hukuku ile ilgili sorunların çözümü açısından temel bilgi donanımına kavuşurlar.

LAW4142 İcra İflas Hukuku II
İcra ve İflas Hukuku I dersinin devamıdır. İcra Hukukunda düzenlenen takip prosedürleri inceler. İflas Hukukunun temel kavramlarını ve iflas prosedürünü düzenler. Maddi hukuktan kaynaklanan taleplerin devlet kuvveti yardımıyla fiilen gerçekleşmesine hizmet eden icra ve iflas hukuku prosedürlerini analiz eder. Uygulanacak takip yolunu tespit edip uygulanmasını sağlar.