fbpx

Yönetim

Yönetim

Üniversite’nin organları şunlardır: Rektörlük; Senato; ve Üniversite Yönetim Kurulu.

Rektörlük

 • Rektörlük, üniversitenin yürütme organı olup, rektör, rektör yardımcıları, genel sekreter ve üniversitenin kendi kuruluş yasası veya kuruluş tüzüğünde tanımlanan üst kademe yöneticilerinden oluşur.
 • Rektör üniversite tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Rektörlerin göreve getirilme/görevden alınma usulleri ve görev süreleri üniversitelerin kendi kuruluş yasa veya tüzükleriyle belirlenir. Rektör olabilmek için profesör ünvanına sahip olma şartı aranır.
 • Rektör, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere, sayısı ve görev süreleri üniversitenin kendi kuruluş yasa veya tüzüklerinde belirlenen esaslar çerçevesinde rektör yardımcıları seçer.
 • Rektör görevi başında olmadığı zaman, yardımcılarından birisini kendine vekil olarak gösterir. Göreve vekalet altı aydan fazla sürdüğü takdirde yukarıdaki (2)’nci fıkra kuralları çerçevesinde yeni rektör atanır.

Rektörün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Rektörün başlıca, görev, yetki ve sorumlulukları şunlarıdır:

 • Üniversitenin kuruluş yasası veya kuruluş tüzüğünce öngörülen kurullarını bir bütün olarak, kuruluş ve çalışma amaçlarını gerçek-leştirmek ve senato tarafından hazırlanan plan, program, rapor ve karar suretlerinin uygulanmasını sağlamak;
 • Üniversite yönetim kuruluna başkanlık etmek; Üniversiteyi yetkili kurulların kararlarına ve üniversitenin amaçlarına uygun olarak yönetmek;
 • Üniversitenin kurum ve birimlerinin çalışma koşullarını, verimliliklerini, standartlarını, akademik ve idari personelin etkinliğini izlemek, değerlendirmek ve denetlemek;
  Her eğitim-öğretim dönemi sonunda ve gerektiğinde üniversitenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri hakkında senatoya, mütevelli heyetine veya yöneticiler kuruluna bilgi vermek;
 • Üniversite yönetim kurulunun hazırladığı üniversitenin yatırım programlarını, bütçesini ve kadro ihtiyaçlarını mütevelli heyetine veya yöneticiler kuruluna sunmak;
  Mütevelli heyeti veya yöneticiler kurulu toplantılarına katılmak;
 • Üniversiteye bağlı kurumlar arasında işbirliğini, koordinasyonu ve düzenli çalışmayı sağlamak ve geliştirmek; ve
  Bu Yasa ile ve/veya üniversitenin kuruluş yasası veya tüzüğü ile kendisine verilen diğer görevleri yerine getirmek ve yetkileri kullanmak.

Senatonun Oluşumu, Görev, Yetki ve Sorumlulukları ve Toplantıları

Senato, her üniversitenin kendi kuruluş yasa veya tüzüğünde belirlenen esaslar çerçevesinde üniversitedeki yöneticiler, öğretim elemanları ve öğrencilerin kendi aralarından ayrı ayrı seçtiği temsilcilerden oluşur. Rektör yardımcıları, senato toplantılarına oy hakkı olmaksızın katılabilirler. Üniversite öğrenci temsilcileri, kendileriyle ilgili konularda senato toplantılarına çağrılır ve oy kullanır. Senato üniversitenin en üst akademik organıdır. Senatonun görev ve yetkileri şunlardır:

 1. Üniversitenin eğitim ve öğretim, bilimsel araştırma ve yayım etkinliklerinin esasları hakkında karar almak;
 2. Üniversitenin akademik ve çalışma yaşamını ilgilendiren tüzük ve yönetmelikleri ile diğer düzenleyici kuralları hazırlamak;
 3. Eğitim-öğretim programlarının asgari ders saat ve süreleri ile üniversitenin akademik takvimini, üniversiteye bağlı birimlerin kurullarından gelecek önerileri dikkate alarak karara bağlamak;
 4. Fakülte kurulları ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul kurullarının kararlarına karşı yapılacak itirazları karara bağlamak;
 5. Üniversitenin akademik stratejik planlarını yapmak, performans ölçütlerini belirlemek ve ödüllendirme sistemini kurmak;
 6. Bir sınava bağlı olmayan fahri akademik ünvanlar vermek; ve Bu Yasa ile ve/veya üniversitenin kuruluş yasası veya tüzüğü ile kendisine verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Senato, her eğitim ve öğretim yarı yılı başında ve sonunda olmak üzere, yılda en az dört kez toplanır. Rektör gerekli gördüğü durumlarda senatoyu toplantıya çağırabilir.
Senato, üyelerinin üçte birinin imzalı talebi halinde de olağanüstü toplantıya çağrılabilir.

Üniversite Yönetim Kurulunun Oluşumu, Görev ve Sorumlulukları

Üniversite yönetim kurulu, idari ve mali konularda yetkili bir karar organıdır ve rektörün başkanlığında, her üniversitenin kendi kuruluş yasasında veya tüzüğünde belirlenen esaslar çerçevesinde, üniversite yöneticilerinden ve seçilen temsilcilerden oluşur. Üniversite yönetim kurulunun görevleri şunlardır:

 1. Yükseköğretim üst kuruluşları ile senato kararlarının uygulanmasında, belirlenen plan ve programlar doğrultusunda karar ve önlemler almak;
 2. Üniversitenin faaliyetleri ile ilgili plan ve programları hazırlamak ve faaliyet halindeki plan ve programların uygulanmasını sağlamak;
 3. Üniversite birimlerinin önerilerini dikkate alarak yatırım programını, kadro ihtiyaçlarını, bütçe tasarısı taslağını hazırlamak ve rektör eliyle mütevelli heyeti veya yöneticiler kurulunun onayına sunmak;
 4. Fakülte, enstitü ve yüksekokul yönetim kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek kesin karara bağlamak;
 5. Üniversite yönetimi ile ilgili olarak rektörün getireceği konuları karara bağlamak;
 6. Onaylanan bütçe ödeneklerinin akademik birimler arasında dağıtımını yapmak;
 7. Akademik ve idari personelin özlük komitesi olarak görev yapmak veya bu konuda görev yapacak komite veya komiteler oluşturmak;
 8. İhtiyaç duyulması halinde, idari personeli rektörün önerisi ile üniversitenin diğer birimlerinde görevlendirmek;
 9. İhtiyaç duyulması halinde rektörün önerisi ile öğretim elemanlarını, bağlı oldukları birimin uygun görüşünü de alarak kendi bilim dalına uygun olmak koşulu ile üniversitenin diğer birimlerinde geçici olarak görevlendirmek; ve Bu Yasa ve üniversitelerin kendi kuruluş yasaları veya tüzükleri ile verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Üniversite yönetim kurulu rektörün başkanlığında, ayda en az bir defa toplanır. Üniversite yönetim kurulu, rektör veya üyelerin üçte birinin isteği ile olağanüstü toplantıya çağrılabilir. Üniversite yönetim kurulu, üyelerin en az salt çoğunluğu ile toplanır ve toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile karar alır.

Call Now